Connect with us

2016 Keystone Boys’ Basketball Stats

Updated Feb. 20

PLAYER TEAM G POINTS AVG.
Austin Ion Keystone 23 258 11.2
Dalton Jones Keystone 14 19 1.4
Ian Henry Keystone 19 9 0.5
Brayden Shick Keystone 23 143 6.2
Mitchell Hogue Keystone 21 41 2.0
Mason Rearick Keystone 23 190 8.3
Tanner Wilson Keystone 23 162 7.0
Braden Jones Keystone 23 77 3.3
Corey Rapp Keystone 23 82 3.6
Nate Wingard Keystone 23 56 2.4
Mattson Caun Keystone 10 13 1.3
Kobe Cochran Keystone 6 7 1.2
Brooks LaVan Keystone 7 13 1.9
PLAYER 14 Keystone 0 0 #DIV/0!
PLAYER 15 Keystone 0 0 #DIV/0!
PLAYER 16 Keystone 0 0 #DIV/0!
PLAYER 17 Keystone 0 0 #DIV/0!
PLAYER 18 Keystone 0 0 #DIV/0!
PLAYER 19 Keystone 0 0 #DIV/0!
TOTAL Keystone 23 1070 46.5